- Sửa đổi đơn đăng ký nhãn hiệu

 

 

Người nộp đơn chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục sở hữu trí tuệ có thể sửa đổi, bổ sung các tài liệu đơn đăng ký nhãn hiệu trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

Khi tiến hành sửa đổi người nộp đơn cần lưu ý:

- Đối với yêu cầu sửa đổi, bổ sung Mẫu nhãn hiệu, danh mục hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu đối với đơn đăng ký nhãn hiệu, người nộp đơn phải nộp bản tài liệu tương ứng đã được sửa đổi, kèm theo bản thuyết minh chi tiết nội dung sửa đổi so với bản tài liệu ban đầu đã nộp.

- Việc sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu không được mở rộng phạm vi bảo hộ cũng như vượt quá nội dung đã bộc lộ trong danh mục hàng hoá, dịch vụ đối với đơn đăng ký nhãn hiệu và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng nêu trong đơn (chỉ được giảm nhóm/sản phẩm/dịch vụ đăng ký chứ không được tăng).

- Người nộp đơn có thể yêu cầu sửa chữa sai sót về tên, địa chỉ của người nộp đơn, tác giả.

Hồ sơ cần cung cấp:

- Bản danh mục sản phẩm, dịch vụ (nếu sửa đổi về danh mục sản phẩm, dịch vụ mang nhãn hiệu).

- Mẫu nhãn hiệu (nếu sửa đổi mẫu nhãn hiệu). Lưu ý không được thêm các yếu tố mới vào nhãn hiệu cũng như không được thay đổi làm mất đi bản chất đã có của nhãn hiệu).

- Thông tin tác giả, chủ đơn (trường hợp sửa đổi, bổ sung thông tin về tác giả, người nộp đơn).

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi