Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 

 

Chuyển đối Công ty TNHH thành Công ty Cổ phần 

Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Một thành viên 

Chuyển đổi Công ty Cổ phần thành Công ty TNHH Hai thành viên 

Chuyển đổi Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty TNHH 

Chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên thành Công ty TNHH Hai thành viên và ngược lại